FREE SHIPING ON ALL ORDERS OVER 100 EUR / 100 USD

TERMS AND CONDITIONS OF NEWSLETTER

Regulamin subskrypcji newslettera

ALEXANDRA K

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.) w celu określenia
zasad realizacji subskrypcji oraz praw i obowiązków subskrybenta oraz usługodawcy.

 

I. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
usługodawca – Aleksandra Kościkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Aleksandra Kościkiewicz
ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany
tel. 660449477,
adres e-mail: [email protected]
zwana również dalej: Alexandra K lub administrator danych

newsletter – informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie
subskrybentów,
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych),
subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera,
subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera drogą elektroniczną,
rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy
subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi,
pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych,
wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z
serwisu internetowego usługodawcy.

II. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usługi

newslettera ALEXANDRA K

1. Korzystanie z usługi newslettera ALEXANDRA K jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania newslettera ma każdy
użytkownik Internetu, zainteresowany tą usługą.
3. Przed skorzystaniem z usługi newslettera ALEXANDRA K osoba przystępująca do jego
subskrypcji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką
Prywatności ALEXANDRA K.
4. W ramach usługi newslettera do subskrybenta będzie wysyłana w szczególności informacja
handlowa w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Podając swój adres e-mail oraz akceptując postanowienia niniejszego
Regulaminu subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą
elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. W ramach usługi newslettera usługodawca może w szczególności przesyłać informacje
z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym informacje o nowych produktach, promocjach
lub promocjach produktów oferowanych przez ALEXANDRA K.
6. Po otrzymaniu adresu poczty elektronicznej subskrybenta usługodawca prześle na podany
adres poczty elektronicznej e-mail autoryzujący. Po dokonaniu autoryzacji, subskrybent może
otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter ALEXANDRA K.
7. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała
adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu
wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec usługodawcy w przypadku zgłoszenia
przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy.
8. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać
zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych poprzez kliknięcie łącza z napisem
„Remove me from the list” dostępnego w wiadomości wysłanej w celu autoryzacji adresu e-
mail osoby zainteresowanej subskrypcją newslettera, lub
…………………………………………………………….
9. Usługodawca zastrzega, iż newsletter nie będzie przesyłany na te adresy poczty
elektronicznej, z których nastąpił zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca będzie przesyłał do subskrybentów za pośrednictwem newslettera informacje
dotyczące promocji, aktualności i akcji specjalnych prowadzonych przez ALEXANDRA K oraz
ciekawostki oraz informacje związane z branżą i działalnością ALEXANDRA K.
2. Za pośrednictwem newslettera nie będą dostarczane Użytkownikom treści o charakterze
bezprawnym.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Do korzystania z usługi newslettera konieczne jest zachowanie następujących minimalnych
warunków technicznych: dostęp do Internetu, dowolna przeglądarkę internetowa oraz czynną i
prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Kościkiewicz prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz, ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych oraz informacje
o prawach przysługujących podmiotowi danych, a także inne informacje istotne w punktu
widzenia ochrony danych osobowych są dostępne w KLAUZULI INFORMACYJNEJ oraz
POLITYCE PRYWATNOŚCI dostępnej na stronie internetowej www.alexandrak.co.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci adresu e-mail subskrybenta
newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy o świadczenie usługi elektronicznej newslettera, której stronami są usługodawca oraz
subskrybent.
4. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe subskrybenta newslettera z uwagi na
prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez czas trwania umowy o usługę
elektroniczną newslettera, w celu jej wykonania. Po zakończeniu umowy dane osobowe
zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że administratorowi będzie przysługiwało uprawnienie
do ich dalszego przetwarzania na innej podstawie prawnej, w szczególności z uwagi na
realizację roszczeń prawnych.
6. Administrator danych nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty
elektronicznej osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi serwisowe w
zbiorze przedmiotowych adresów.

VI. Prawo sprzeciwu

1. Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo sprzeciwu wobec marketingu
bezpośredniego.
2. Prawo sprzeciwu może być zrealizowane poprzez wysłanie do administratora danych
wiadomości na adres [email protected]
3. Skorzystanie z prawa sprzeciwu powoduje zakończenie umowy o świadczenie usługi
elektronicznej newslettera.

VII. Tryb postepowania reklamacyjnego

Wszelkie reklamacje związane z usługą newslettera należy zgłaszać do ALEXANDRA K na adres e-mail:
[email protected] Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis sytuacji, która ma być
rozpatrzona, a także wskazanie oczekiwanego rozstrzygnięcia. Reklamacje będą rozpatrywane w
ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez usługodawcę. Wyniki rozpatrzenia reklamacji będą
przesyłane na adresy e-mail, z których wysłano zgłoszenie.

VIII. Odpowiedzialność usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji newslettera
spowodowaną:
1) działaniem sił wyższych,
2) awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym
subskrybenta,
3) jakością łącza (połączenia) subskrybenta z  Internetem,
4) awariami urządzeń dostawców Internetu subskrybenta.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania
przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia.
2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego
regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
3. ALEXANDRA K zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie
zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.alexandrak.co. W takim przypadku
usługodawca prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres
poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może
zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w rozdziale II ust. 8. regulaminu. Jeżeli w
ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania subskrybentowi zaktualizowanej wersji regulaminu nie
zrezygnuje on z subskrypcji newslettera przyjmuj się iż zaakceptował on regulamin w
zaktualizowanym brzmieniu z upływem 14 dnia licząc od dnia jego przesłania.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.alexandrak.co i
wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.