BEZPŁATNA WYSYŁKA DLA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 450 PLN

REGULAMIN

REGULAMIN obowiązujący do 25.12.2014
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ALEXANDRA K.

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.alexandrak.co jest platformą prowadzoną przez Aleksandrę Kościkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz z siedzibą w Młynowa 57, Krakowiany NIP 9512172074, REGON 142563470 

SŁOWNICZEK:

 

 • E-sklep – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Firma, dostępna pod adresem www.alexandrak.co i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.
 • Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalności, E-sklepu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w E-sklepie.
 • Firma – Aleksandra Kościkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz z siedzibą w Młynowa 57, Krakowiany NIP 9512172074, REGON 142563470
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.
 • Strona produktowa – strona w E-sklepie na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu w E- sklepie.

 

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.alexandrak.co  
 2. W koszyku, Użytkownik wskazuje:

a)    zamawiane produkty,

b)   adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,

c)    adres e-mail na jaki ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia,

d)    sposób dostawy,

e)    sposób płatności,

 1. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :

a)    wybór produktu,

b)   wybór opcji dostawy,

c)    wybór formy płatności,

d)    potwierdzenie zamówienia.

 1. Po złożeniu zamówienia, Firma przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał opcję odbioru osobistego winien on skontaktować się ze sklepem stacjonarnym pod numerem telefonu +48 660 449 477 w celu ustalenie terminu odbioru zamówienia.
 3. W przypadku braku zamówionego produktu, Firma poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany prz Użytkownika adres e-mail.
 4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Użytkownikowi:

a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),

b)   anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 8 a-c należy do Użytkownika, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Firmę.

 1. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w E-sklepie.


§ 2 Ceny produktów

 1. Firma zamieszcza informacje o produktach na stronie E-sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie E-sklepu są zamieszczone przy produkcie:
  (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie E-sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w E-sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

§ 3 Modyfikacja zamówienia

 1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie ale nie dalej niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia rezygnacji przez Użytkownika Firmie.  
 2. Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected]

 

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:

a) gotówką, przesyłka za pobraniem,

b) przelewem bankowym na konto wskazane w fakturze,

 1. Użytkownik nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.


§ 5 Czas realizacji zamówień

 

 1. Firma może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika podług wyboru Użytkownika.  


§ 6 Warunki reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Użytkownik w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.
 4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem lub odebrania przedmiotu zamówienia osobiście przez Użytkownika, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 poniżej.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Firma naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Firma pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu.

 

§7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres [email protected]
 2. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-Sklepie produkt.
 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracane produkty należy odesłać na adres rejestrowy Firmy.


§ 8  Zwrot należności Użytkownikom

 

 1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b)   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

c)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika.
 2. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej


§ 9 Dane osobowe

Administrator danych osobowych (wersja z 25 maja 2018 r.)

Uprzejmie informuję, że Aleksandra Kościkiewicz, działająca pod firmą ALEKSANDRA KOŚCIKIEWICZ, ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany, tel. kontaktowy: 660449477, adres e-mail: [email protected] jest administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie podczas rejestracji na stronie internetowej oraz podczas  składania zamówień, a także uzyskanych w drodze zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, realizowanego na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane w celu podjęcia czynności niezbędnych do wykonania umowy, takich jak dostarczenie zamówienia, śledzenie statusu zamówień, stworzenie historii zamówień zarejestrowanych użytkowników, wypełnienie faktury oraz innych dokumentów wymaganych w związku z rejestracją prowadzonych transakcji handlowych. Z tego powodu podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zarejestrowania konta lub złożenia zamówienia. Bez podania wymaganych danych dokonanie tych czynności nie będzie możliwe.

Po zawarciu umowy możemy przetwarzać Twoje dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgłoszone przed zawarciem umowy.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody twoje dane osobowe będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się przez automatyczne wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem adresu ip, plików cookies, Google Analytics oraz danych automatycznie przekazywanych przez twoją przeglądarkę internetową w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych i przesyłanych treści do twoich potrzeb oraz ułatwienia poruszania się na stronie internetowej (np. przez automatyczne uzupełnianie danych w polach formularzy na stronie internetowej).

Podane przez Ciebie dane mogą być wykorzystywane również do prowadzenia marketingu internetowego usług, w tym przekazywania informacji handlowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę podczas podawania danych osobowych.

Podane przez Ciebie dane osobowe po wykonaniu zamówienia mogą być dalej przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia zgłoszeń dotyczących zrealizowanego zamówienia, świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta (w przypadku rejestracji na stronie) oraz dostarczania informacji marketingowej.   

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w każdym czasie odwołać, wysyłając wiadomość mail na adres [email protected]

Jeżeli odwołasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do świadczenia danej usługi, dla której świadczenia konieczna jest Twoja zgoda, to tej usługi nie będziemy mogli zrealizować.

Możemy także przetwarzać Twoje dane z uwagi na nasz uzasadniony interes (np. obrona przed roszczeniami prawnymi), jak również wtedy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na przykład wynikającego z przepisów podatkowych.

Odbiorcy danych:

W celu realizacji twojego zamówienia, podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie doręczania przesyłek oraz firmom obsługującym systemy przetwarzania informacji przy pomocy których działamy (np. podmiotom utrzymującym naszą stronę internetową). Przekazane przez nas danych nastąpi wyłącznie w celu wykonania twojego zlecenia oraz przekazania informacji marketingowych - o ile wyraziłeś na to zgodę.

Możemy ujawnić Twoje dane właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony naszego  uzasadnionego interesu, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

Prawa, które Ci przysługują:

Możesz w każdej chwili:

 • wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych;

(cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem)

 • żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • żądać wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • żądać sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;

(jeżyli posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe)

 • żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych;

(np. zaprzestania przetwarzania przez konkretnych danych lub podejmowania określonych czynności wobec nich)

 • żądać przeniesienia przez nas Twoich danych osobowych;

(jeżeli chcesz otrzymać od nas kopię danych osobowych, które są przez nas administrowane)

 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;

(z uwagi na Twoją szczególną sytuację albo wobec stosowania marketingu bezpośredniego)

8) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych)

Dane do kontaktu

Skorzystać z powyższych praw możesz w szczególności przez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej i przesłanie go na podany adres e-mail.  Zachęcamy również do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości pod adresem e-mail: [email protected]


§ 10 Newsletter

 

 1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) E-Sklepu.
 2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez E-Sklep  korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 9 powyżej.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.alexandrak.co i po wejściu na stronę Newslettera.

Regulamin subskrypcji newslettera ALEXANDRA K

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.) w celu określenia
zasad realizacji subskrypcji oraz praw i obowiązków subskrybenta oraz usługodawcy.

I. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
usługodawca – Aleksandra Kościkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Aleksandra Kościkiewicz
ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany
tel. 660449477,
adres e-mail: [email protected]
zwana również dalej: Alexandra K lub administrator danych

newsletter – informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie
subskrybentów,
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych),
subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera,
subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera drogą elektroniczną,
rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy
subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi,
pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych,
wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z
serwisu internetowego usługodawcy.

II. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usługi

newslettera ALEXANDRA K

1. Korzystanie z usługi newslettera ALEXANDRA K jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania newslettera ma każdy
użytkownik Internetu, zainteresowany tą usługą.
3. Przed skorzystaniem z usługi newslettera ALEXANDRA K osoba przystępująca do jego
subskrypcji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką
Prywatności ALEXANDRA K.
4. W ramach usługi newslettera do subskrybenta będzie wysyłana w szczególności informacja
handlowa w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Podając swój adres e-mail oraz akceptując postanowienia niniejszego
Regulaminu subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą
elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. W ramach usługi newslettera usługodawca może w szczególności przesyłać informacje
z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym informacje o nowych produktach, promocjach
lub promocjach produktów oferowanych przez ALEXANDRA K.
6. Po otrzymaniu adresu poczty elektronicznej subskrybenta usługodawca prześle na podany
adres poczty elektronicznej e-mail autoryzujący. Po dokonaniu autoryzacji, subskrybent może
otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter ALEXANDRA K.
7. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała
adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu
wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec usługodawcy w przypadku zgłoszenia
przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy.
8. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać
zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych poprzez kliknięcie łącza z napisem
„Remove me from the list” dostępnego w wiadomości wysłanej w celu autoryzacji adresu e-
mail osoby zainteresowanej subskrypcją newslettera
9. Usługodawca zastrzega, iż newsletter nie będzie przesyłany na te adresy poczty
elektronicznej, z których nastąpił zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca będzie przesyłał do subskrybentów za pośrednictwem newslettera informacje
dotyczące promocji, aktualności i akcji specjalnych prowadzonych przez ALEXANDRA K oraz
ciekawostki oraz informacje związane z branżą i działalnością ALEXANDRA K.
2. Za pośrednictwem newslettera nie będą dostarczane Użytkownikom treści o charakterze
bezprawnym.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Do korzystania z usługi newslettera konieczne jest zachowanie następujących minimalnych
warunków technicznych: dostęp do Internetu, dowolna przeglądarkę internetowa oraz czynną i
prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Kościkiewicz prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz, ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych oraz informacje
o prawach przysługujących podmiotowi danych, a także inne informacje istotne w punktu
widzenia ochrony danych osobowych są dostępne w KLAUZULI INFORMACYJNEJ oraz
POLITYCE PRYWATNOŚCI dostępnej na stronie internetowej www.alexandrak.co.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci adresu e-mail subskrybenta
newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy o świadczenie usługi elektronicznej newslettera, której stronami są usługodawca oraz
subskrybent.
4. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe subskrybenta newslettera z uwagi na
prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez czas trwania umowy o usługę
elektroniczną newslettera, w celu jej wykonania. Po zakończeniu umowy dane osobowe
zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że administratorowi będzie przysługiwało uprawnienie
do ich dalszego przetwarzania na innej podstawie prawnej, w szczególności z uwagi na
realizację roszczeń prawnych.
6. Administrator danych nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty
elektronicznej osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi serwisowe w
zbiorze przedmiotowych adresów.

VI. Prawo sprzeciwu

1. Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo sprzeciwu wobec marketingu
bezpośredniego.
2. Prawo sprzeciwu może być zrealizowane poprzez wysłanie do administratora danych
wiadomości na adres [email protected]
3. Skorzystanie z prawa sprzeciwu powoduje zakończenie umowy o świadczenie usługi
elektronicznej newslettera.

VII. Tryb postepowania reklamacyjnego

Wszelkie reklamacje związane z usługą newslettera należy zgłaszać do ALEXANDRA K na adres e-mail:
[email protected] Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis sytuacji, która ma być
rozpatrzona, a także wskazanie oczekiwanego rozstrzygnięcia. Reklamacje będą rozpatrywane w
ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez usługodawcę. Wyniki rozpatrzenia reklamacji będą
przesyłane na adresy e-mail, z których wysłano zgłoszenie.

VIII. Odpowiedzialność usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji newslettera
spowodowaną:
1) działaniem sił wyższych,
2) awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym
subskrybenta,
3) jakością łącza (połączenia) subskrybenta z  Internetem,
4) awariami urządzeń dostawców Internetu subskrybenta.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania
przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia.
2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego
regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
3. ALEXANDRA K zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie
zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.alexandrak.co. W takim przypadku
usługodawca prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres
poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może
zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w rozdziale II ust. 8. regulaminu. Jeżeli w
ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania subskrybentowi zaktualizowanej wersji regulaminu nie
zrezygnuje on z subskrypcji newslettera przyjmuj się iż zaakceptował on regulamin w
zaktualizowanym brzmieniu z upływem 14 dnia licząc od dnia jego przesłania.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.alexandrak.co i
wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.


§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach E-Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Użytkownik za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.07.2013.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w §11 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.alexandrak.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 7. Ważne przyczyny, na podstawie których Firma może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w § 11 ust. 7 to:
  1. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa
  2. rezygnacja przez Firmę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Użytkowników produktów jednym lub kilkoma kanałami dystrybucji
  3. wprowadzenie przez Firmę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Użytkownika
  4. zmiana danych teleadresowych Firmy powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie
  5. rezygnacja przez Firmę z opcji świadczenia usługi newsletter opisanej w § 10 Regulaminu
  6. rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Użytkownika
  7. zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Firmą
  8. zmiany struktury koszyka zamówienia składanego przez Użytkownika opisanej w § 1 ust. 2 Regulaminu
  9. wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi niż Firma za zgodą Użytkowników.
 8. Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w §11 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie , w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w E-sklepie. Do stosunków pomiędzy Użytkownikami i Firmą stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.

 

REGULAMIN odbowiązujący od 25.12.2014.

REGULAMIN
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ALEXANDRA K.

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.alexandrak.pl jest platformą prowadzoną przez Aleksandrę Kościkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz z siedzibą w Młynowa 57, Krakowiany, NIP 9512172074, REGON 142563470nr , adres e- mail [email protected]

SŁOWNICZEK:

 

E-sklep – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Firma, dostępna pod adresem www.alexandrak.co i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.

Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalności, E-sklepu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w E-sklepie.

Firma – Aleksandra Kościkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz z siedzibą w w Młynowa 57, Krakowiany NIP 9512172074, REGON 142563470,

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.

Strona produktowa – strona w E-sklepie na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu w E- sklepie.

 

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

 

Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.alexandrak.co.

W koszyku, Użytkownik wskazuje:

a)    zamawiane produkty,

b)   adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,

c)    adres e-mail na jaki ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia,

d)    sposób dostawy,

e)    sposób płatności,

 1. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :

a)    wybór produktu,

b)   wybór opcji dostawy,

c)    wybór formy płatności,

d)    potwierdzenie zamówienia.

 1. Po złożeniu zamówienia, Firma przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia wraz z istotnymi informacjami dotyczącymi zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty. Z tą chwilą uważa się umowę pomiędzy Firmą a Użytkownikiem za zawartą.
 2. Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu jako adres dostawy.
 3. W przypadku braku zamówionego produktu, Firma poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Użytkownikowi:

a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),

b)   anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 8 a-c należy do Użytkownika, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Firmę za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail [email protected]

6. Firma jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

 7. W przypadku braku zapłaty za przedmiot zamówienia w terminie __10__ dni zamówienie zostanie anulowane.

8. Za datę dokonania płatności uważa się uznanie rachunku Firmy całością kwoty odpowiadającą wartości zamówienia.

9. Kontakt z firmą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail [email protected] oraz pod nr telefonu +48 660 449 477 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09-17.

10. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy ponosi we własnym zakresie Firma i Użytkownik, dotyczy to także przypadku, gdy są one wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się. 11. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w E-sklepie.


§ 2 Ceny produktów

 1. Firma zamieszcza informacje o produktach na stronie E-sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie E-sklepu są zamieszczone przy produkcie:
  (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie E-sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w E-sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

 1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie ale nie dalej niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia rezygnacji przez Użytkownika Firmie.  
 2. Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected]

 

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:

a) gotówką w chwili otrzymania zamówionego produktu, przesyłka za pobraniem,

b) przelewem bankowym na konto wskazane w fakturze w ciągu _7__ dni od złożenia zamówienia,

 1. Użytkownik nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.


§ 5 Czas realizacji zamówień

 

 1. Firma może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika podług wyboru Użytkownika.  


 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Użytkownik w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.
 4. Reklamowane produkty należy dostarczyć na adres Aleksandra Kościkiewicz ul. Wernyhory 11, 02-727 Warszawa. W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki na wskazane konto bankowe niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanych produktów.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem lub odebrania przedmiotu zamówienia osobiście przez Użytkownika, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 poniżej.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Firmę Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny Firma zwróci Użytkownikowi należność bądź część należności za reklamowany produkt niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika sinny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Firma pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu.

10. W razie sporu pomiędzy Spółką a Klientem Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację,
arbitraż lub komisję skargową. Procedury te są prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty
Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji  Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich,
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek  Stowarzyszeń Rada Reklamy,
które udzielają informacji w tym zakresie.

Warunki zwrotu towaru:

1.       Zakupione towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2.       Zwrotu towaru należy dokonać poprzez zapakowanie towaru pionowo w pudle kartonowym o co najmniej takich samych wymiarach jak pudło, w którym Klient otrzymał towar.

3.       Minimalne wymiary pudeł, w których towar jest wysyłany do Klienta wynoszą:

a.       550x200x400mm w przypadku torby dużej (1.5 i 1.4),

b.      300x200x150mm przypadku torby małej (0.8).

4.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności za zmniejszenie wartości rzeczy będące skutkiem jej zapakowania w sposób niezgodny z Regulaminem.

§7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres [email protected]

Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu  14 (czternaście)  dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-Sklepie produkt.

Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie  14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Zwracane produkty należy odesłać na adres rejestrowy Firmy.

Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Firmę, Firma nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827).

Zwracane produkty należy odesłać na adres Aleksandra Kościkiewicz ul. Wernyhory 11, 02-727 Warszawa.

Odstąpienie od umowy  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
 Klientowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

Warunki zwrotu towaru:

1.       Zakupione towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2.       Zwrotu towaru należy dokonać poprzez zapakowanie towaru pionowo w pudle kartonowym o co najmniej takich samych wymiarach jak pudło, w którym Klient otrzymał towar.

3.       Minimalne wymiary pudeł, w których towar jest wysyłany do Klienta wynoszą:

a.       550x200x400mm w przypadku torby dużej (1.5 i 1.4),

b.      300x200x150mm przypadku torby małej (0.8).

4.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności za zmniejszenie wartości rzeczy będące skutkiem jej zapakowania w sposób niezgodny z Regulaminem.


§ 8  Zwrot należności Użytkownikom

 

 1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b)   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

c)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika.
 2. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej


§ 9 Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Uprzejmie informuję, że Aleksandra Kościkiewicz, działająca pod firmą ALEKSANDRA KOŚCIKIEWICZ, ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany, tel. kontaktowy: 660 449 477, adres e-mail: [email protected] jest administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie podczas rejestracji na stronie internetowej oraz podczas  składania zamówień, a także uzyskanych w drodze zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, realizowanego na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane w celu podjęcia czynności niezbędnych do wykonania umowy, takich jak dostarczenie zamówienia, śledzenie statusu zamówień, stworzenie historii zamówień zarejestrowanych użytkowników, wypełnienie faktury oraz innych dokumentów wymaganych w związku z rejestracją prowadzonych transakcji handlowych. Z tego powodu podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zarejestrowania konta lub złożenia zamówienia. Bez podania wymaganych danych dokonanie tych czynności nie będzie możliwe.

Po zawarciu umowy możemy przetwarzać Twoje dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgłoszone przed zawarciem umowy.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody twoje dane osobowe będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się przez automatyczne wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem adresu ip, plików cookies, Google Analytics oraz danych automatycznie przekazywanych przez twoją przeglądarkę internetową w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych i przesyłanych treści do twoich potrzeb oraz ułatwienia poruszania się na stronie internetowej (np. przez automatyczne uzupełnianie danych w polach formularzy na stronie internetowej).

Podane przez Ciebie dane mogą być wykorzystywane również do prowadzenia marketingu internetowego usług, w tym przekazywania informacji handlowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę podczas podawania danych osobowych.

Podane przez Ciebie dane osobowe po wykonaniu zamówienia mogą być dalej przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia zgłoszeń dotyczących zrealizowanego zamówienia, świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta (w przypadku rejestracji na stronie) oraz dostarczania informacji marketingowej.   

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w każdym czasie odwołać, wysyłając wiadomość mail na adres [email protected]

Jeżeli odwołasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do świadczenia danej usługi, dla której świadczenia konieczna jest Twoja zgoda, to tej usługi nie będziemy mogli zrealizować.

Możemy także przetwarzać Twoje dane z uwagi na nasz uzasadniony interes (np. obrona przed roszczeniami prawnymi), jak również wtedy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na przykład wynikającego z przepisów podatkowych.

Odbiorcy danych

W celu realizacji twojego zamówienia, podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie doręczania przesyłek oraz firmom obsługującym systemy przetwarzania informacji przy pomocy których działamy (np. podmiotom utrzymującym naszą stronę internetową). Przekazane przez nas danych nastąpi wyłącznie w celu wykonania twojego zlecenia oraz przekazania informacji marketingowych - o ile wyraziłeś na to zgodę.

Możemy ujawnić Twoje dane właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony naszego uzasadnionego interesu, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

Prawa, które Ci przysługują

Możesz w każdej chwili:

 • wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych;

(cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem)

 • żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • żądać wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • żądać sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;

(jeżyli posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe)

 • żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych;

(np. zaprzestania przetwarzania przez konkretnych danych lub podejmowania określonych czynności wobec nich)

 • żądać przeniesienia przez nas Twoich danych osobowych;

(jeżeli chcesz otrzymać od nas kopię danych osobowych, które są przez nas administrowane)

 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;

(z uwagi na Twoją szczególną sytuację albo wobec stosowania marketingu bezpośredniego)

8) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych)

Dane do kontaktu

Skorzystać z powyższych praw możesz w szczególności przez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej i przesłanie go na podany adres e-mail.  Zachęcamy również do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości pod adresem e-mail: [email protected]


§ 10 Newsletter

 

 1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) E-Sklepu.
 2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez E-Sklep  korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 9 powyżej.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.alexandrak.co i po wejściu na stronę Newslettera.

Regulamin subskrypcji newslettera ALEXANDRA K

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.) w celu określenia
zasad realizacji subskrypcji oraz praw i obowiązków subskrybenta oraz usługodawcy.

I. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
usługodawca – Aleksandra Kościkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Aleksandra Kościkiewicz
ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany
tel. 660449477,
adres e-mail: [email protected]
zwana również dalej: Alexandra K lub administrator danych

newsletter – informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie
subskrybentów,
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych),
subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera,
subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera drogą elektroniczną,
rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy
subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi,
pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych,
wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z
serwisu internetowego usługodawcy.

II. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usługi

newslettera ALEXANDRA K

1. Korzystanie z usługi newslettera ALEXANDRA K jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania newslettera ma każdy
użytkownik Internetu, zainteresowany tą usługą.
3. Przed skorzystaniem z usługi newslettera ALEXANDRA K osoba przystępująca do jego
subskrypcji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką
Prywatności ALEXANDRA K.
4. W ramach usługi newslettera do subskrybenta będzie wysyłana w szczególności informacja
handlowa w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Podając swój adres e-mail oraz akceptując postanowienia niniejszego
Regulaminu subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą
elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. W ramach usługi newslettera usługodawca może w szczególności przesyłać informacje
z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym informacje o nowych produktach, promocjach
lub promocjach produktów oferowanych przez ALEXANDRA K.
6. Po otrzymaniu adresu poczty elektronicznej subskrybenta usługodawca prześle na podany
adres poczty elektronicznej e-mail autoryzujący. Po dokonaniu autoryzacji, subskrybent może
otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter ALEXANDRA K.
7. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała
adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu
wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec usługodawcy w przypadku zgłoszenia
przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy.
8. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać
zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych poprzez kliknięcie łącza z napisem
„Remove me from the list” dostępnego w wiadomości wysłanej w celu autoryzacji adresu e-
mail osoby zainteresowanej subskrypcją newslettera
9. Usługodawca zastrzega, iż newsletter nie będzie przesyłany na te adresy poczty
elektronicznej, z których nastąpił zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca będzie przesyłał do subskrybentów za pośrednictwem newslettera informacje
dotyczące promocji, aktualności i akcji specjalnych prowadzonych przez ALEXANDRA K oraz
ciekawostki oraz informacje związane z branżą i działalnością ALEXANDRA K.
2. Za pośrednictwem newslettera nie będą dostarczane Użytkownikom treści o charakterze
bezprawnym.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Do korzystania z usługi newslettera konieczne jest zachowanie następujących minimalnych
warunków technicznych: dostęp do Internetu, dowolna przeglądarkę internetowa oraz czynną i
prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Kościkiewicz prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz, ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych oraz informacje
o prawach przysługujących podmiotowi danych, a także inne informacje istotne w punktu
widzenia ochrony danych osobowych są dostępne w KLAUZULI INFORMACYJNEJ oraz
POLITYCE PRYWATNOŚCI dostępnej na stronie internetowej www.alexandrak.co.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci adresu e-mail subskrybenta
newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy o świadczenie usługi elektronicznej newslettera, której stronami są usługodawca oraz
subskrybent.
4. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe subskrybenta newslettera z uwagi na
prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez czas trwania umowy o usługę
elektroniczną newslettera, w celu jej wykonania. Po zakończeniu umowy dane osobowe
zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że administratorowi będzie przysługiwało uprawnienie
do ich dalszego przetwarzania na innej podstawie prawnej, w szczególności z uwagi na
realizację roszczeń prawnych.
6. Administrator danych nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty
elektronicznej osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi serwisowe w
zbiorze przedmiotowych adresów.

VI. Prawo sprzeciwu

1. Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo sprzeciwu wobec marketingu
bezpośredniego.
2. Prawo sprzeciwu może być zrealizowane poprzez wysłanie do administratora danych
wiadomości na adres [email protected]
3. Skorzystanie z prawa sprzeciwu powoduje zakończenie umowy o świadczenie usługi
elektronicznej newslettera.

VII. Tryb postepowania reklamacyjnego

Wszelkie reklamacje związane z usługą newslettera należy zgłaszać do ALEXANDRA K na adres e-mail:
[email protected] Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis sytuacji, która ma być
rozpatrzona, a także wskazanie oczekiwanego rozstrzygnięcia. Reklamacje będą rozpatrywane w
ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez usługodawcę. Wyniki rozpatrzenia reklamacji będą
przesyłane na adresy e-mail, z których wysłano zgłoszenie.

VIII. Odpowiedzialność usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji newslettera
spowodowaną:
1) działaniem sił wyższych,
2) awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym
subskrybenta,
3) jakością łącza (połączenia) subskrybenta z  Internetem,
4) awariami urządzeń dostawców Internetu subskrybenta.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania
przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia.
2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego
regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
3. ALEXANDRA K zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie
zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.alexandrak.co. W takim przypadku
usługodawca prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres
poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może
zrezygnować z newslettera w sposób wskazany w rozdziale II ust. 8. regulaminu. Jeżeli w
ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania subskrybentowi zaktualizowanej wersji regulaminu nie
zrezygnuje on z subskrypcji newslettera przyjmuj się iż zaakceptował on regulamin w
zaktualizowanym brzmieniu z upływem 14 dnia licząc od dnia jego przesłania.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.alexandrak.co i
wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.


§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach E-Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Użytkownik za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy  Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  25.12.2014 r.Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w §11 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.alexandrak.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 5. Ważne przyczyny, na podstawie których Firma może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w § 11 ust. 7 to:
  1. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa
  2. rezygnacja przez Firmę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Użytkowników produktów jednym lub kilkoma kanałami dystrybucji
  3. wprowadzenie przez Firmę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Użytkownika
  4. zmiana danych teleadresowych Firmy powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie
  5. rezygnacja przez Firmę z opcji świadczenia usługi newsletter opisanej w § 10 Regulaminu
  6. rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Użytkownika
  7. zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Firmą
  8. zmiany struktury koszyka zamówienia składanego przez Użytkownika opisanej w § 1 ust. 2 Regulaminu
  9. wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi niż Firma za zgodą Użytkowników.
  10. Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w §11 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie , w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w E-sklepie. Do stosunków pomiędzy Użytkownikami i Firmą stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.

 Administrator danych osobowych

Uprzejmie informuję, że Aleksandra Kościkiewicz, działająca pod firmą ALEKSANDRA
KOŚCIKIEWICZ, ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany, tel. kontaktowy:+48 660 449 477, adres e-mail: [email protected] jest administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie podczas rejestracji na stronie internetowej oraz podczas składania zamówień, a także uzyskanych w drodze zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, realizowanego na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane w celu podjęcia czynności niezbędnych
do wykonania umowy, takich jak dostarczenie zamówienia, śledzenie statusu zamówień,
stworzenie historii zamówień zarejestrowanych użytkowników, wypełnienie faktury oraz innych
dokumentów wymaganych w związku z rejestracją prowadzonych transakcji handlowych. Z tego
powodu podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zarejestrowania

konta lub złożenia zamówienia. Bez podania wymaganych danych dokonanie tych czynności nie
będzie możliwe.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody twoje dane osobowe będą również przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się przez
automatyczne wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem adresu ip, plików cookies,
Google Analytics oraz danych automatycznie przekazywanych przez twoją przeglądarkę
internetową w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych i przesyłanych treści do twoich
potrzeb oraz ułatwienia poruszania się na stronie internetowej (np. przez automatyczne
uzupełnianie danych w polach formularzy na stronie internetowej).
Podane przez Ciebie dane mogą być wykorzystywane również do prowadzenia marketingu
internetowego usług, w tym przekazywania informacji handlowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę
podczas podawania danych osobowych.
Podane przez Ciebie dane osobowe po wykonaniu zamówienia mogą być dalej przechowywane
przez czas niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia zgłoszeń dotyczących zrealizowanego
zamówienia, świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta (w przypadku rejestracji na
stronie) oraz dostarczania zamówionej informacji marketingowej.
W celu realizacji twojego zamówienia, podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
zajmującym się świadczeniem usług w zakresie doręczania przesyłek oraz firmom obsługującym
systemy przetwarzania informacji przy pomocy których działamy (np. podmiotom utrzymującym
naszą stronę internetową). Przekazane przez nas danych nastąpi wyłącznie w celu wykonania
twojego zlecenia oraz przekazania informacji marketingowych - o ile wyraziłeś na to zgodę.
Możemy ujawnić Twoje dane właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony
naszego uzasadnionego interesu, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

Prawa, które Ci przysługują

Możesz w każdej chwili:

1) wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych;
(cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem)
2) żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;
3) żądać wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
4) żądać sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;
(jeżyli posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe)
5) żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych;
(np. zaprzestania przetwarzania przez konkretnych danych lub podejmowania określonych czynności wobec nich)
6) żądać przeniesienia przez nas Państwa danych osobowych;
(jeżeli chcą Państwo otrzymać od nas kopię danych osobowych, które są przez nas administrowane)
7) sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych;
(jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bezpodstawnie)
8) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych)

Dane do kontaktu

Skorzystać z powyższych praw możesz w szczególności przez wypełnienie formularza
zamieszczonego poniżej i przesłanie go na podany adres e-mail. Zachęcamy również do kontaktu
z nami w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości pod adresem e-mail: [email protected]

 

PROMOCJE

Ogólne zasady promocji i kodów rabatowych:

1)Kody rabatowe nie mogą być łączone z innymi promocjami na stronie

2)Kody rabatowe dotyczą i mogą być wykorzystane tylko na produkty marki Alexandra K. Torby z kolekcji kolaboracyjnych nie będą objęte zniżką z kodów.