BEZPŁATNA WYSYŁKA DLA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 450 PLN

ZWROTY I WYMIANA

ADRES DO WYSYŁKI ZWROTÓW:

Aleksandra Kościkiewicz
ul. Wernyhory 11
02-727 Warszawa

tel: 660449477

Formularz odstąpienia od umowy
plik PDF (pobierz) , plik DOC (pobierz)

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO 25.12.2014

§7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres [email protected]
 2. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-Sklepie produkt.
 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracane produkty należy odesłać na adres rejestrowy Firmy.


§ 8  Zwrot należności Użytkownikom

 

 1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b)   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

c)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika.
 2. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Użytkownik w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Firma.
 4. Reklamowane produkty należy dostarczyć na adres Aleksandra Kościkiewicz ul.Wernyhory 11, 02-727 Warszawa. W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki na wskazane konto bankowe niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanych produktów.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Firma zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem lub odebrania przedmiotu zamówienia osobiście przez Użytkownika, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 poniżej.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Firmę Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny Firma zwróci Użytkownikowi należność bądź część należności za reklamowany produkt niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika sinny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Firma pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu.

10. W razie sporu pomiędzy Spółką a Klientem Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację, 
arbitraż lub komisję skargową. Procedury te są prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty 
Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji  Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku 
Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich, 
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek  Stowarzyszeń Rada Reklamy, 
które udzielają informacji w tym zakresie.

§7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres [email protected]co
 2. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu  14 (czternaście)  dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-Sklepie produkt.
 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie  14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwracane produkty należy odesłać na adres rejestrowy Firmy.
 5. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Firmę, Firma nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827).
 7. Zwracane produkty należy odesłać na adres Aleksandra Kościkiewicz ul. Wernyhory 11, 02-727 Warszawa.
 8. Odstąpienie od umowy  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
   Klientowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, 
który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia 
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona 
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania 
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne 
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi 
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu 
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 
świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu 
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa 
odstąpienia od umowy.


§ 8  Zwrot należności Użytkownikom

 

 1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b)   zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

c)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika.
 2. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej


Warunki zwrotu towaru:

1.       Zakupione towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2.       Zwrotu towaru należy dokonać poprzez zapakowanie towaru pionowo w pudle kartonowym o co najmniej takich samych wymiarach jak pudło, w którym Klient otrzymał towar.

3.       Minimalne wymiary pudeł, w których towar jest wysyłany do Klienta wynoszą:

a.       550x200x400mm w przypadku torby dużej (1.5 i 1.4),

b.       300x200x150mm przypadku torby małej (Joy).

4.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności za zmniejszenie wartości rzeczy będące skutkiem jej zapakowania w sposób niezgodny z Regulaminem.Formularz odstąpienia od umowy
plik PDF (pobierz) , plik DOC (pobierz)