Formularz zwrotu - ALEXANDRA K

Formularz zwrotu

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat : Aleksandra Kościkiewicz ul. Stępińska 22/30, lok 311, 00-739 Warszawa contact@alexandrak.co

– Ja/My(*)

niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/

odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data (*)

Niepotrzebne skreślić.

×

AXK