POLITYKA PRYWATNOŚCI - ALEXANDRA K

POLITYKA PRYWATNOŚCI


 1. WSTĘP

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).


 1. KONTROLER

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Kościkiewicz działająca pod firmą ALEKSANDRA KOŚCIKIEWICZ, ul. Młynowa 57, 05-831 Krakowiany, tel. +48 660 449 477, e-mail: contact@alexandrak.co Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych oraz ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.


Administrator jest właścicielem marki Alexandra K. i prowadzi Sklep Internetowy, dostępny pod adresem www.alexandrak.co


 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio chronione


i przetwarzane zgodnie z prawem. Zasady przetwarzania danych są następujące.


Dane osobowe muszą być:


 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

(b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; („ograniczenie celu”);


 1. c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 2. d) prawidłowe iw razie potrzeby aktualizowane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów, w których są przetwarzane, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

 1. e) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

 1. f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 1. W JAKI SPOSÓB POZYSKAMY DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY?

Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, gdy wyrażasz zgodę na korzystanie z usługi newsletter, rejestrujesz się jako Użytkownik E-sklepu oraz składasz zamówienie. Możesz przekazać nam swoje dane również wtedy, gdy sam kontaktujesz się z Administratorem, np. w celu uzyskania informacji.


 1. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Zakres przetwarzanych przez nas danych zależy od tego, z jakiej usługi korzystasz.


Jeżeli korzystasz wyłącznie z newslettera, przetwarzamy Twój adres e-mail.


Jeżeli rejestrujesz się jako Użytkownik E-Sklepu, zakres danych, o które Cię prosimy, zależy od tego, czy występujesz jako konsument, czy jako przedsiębiorca – osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy też reprezentujesz osobę prawną.


Jeżeli występujesz jako konsument, prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.


Jeżeli występujesz jako przedsiębiorca lub reprezentujesz osobę prawną, poprosimy Cię również o podanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz danych kontaktowych właściwych dla formy prowadzonej działalności (odpowiednio: nazwa prawna jednoosobowej działalności gospodarczej lub osoby prawnej, adres siedziby).


 1. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH?

Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do realizacji interesującej Cię usługi: subskrypcji newslettera, rejestracji konta Użytkownika, złożenia zamówienia w E-Sklepie.


Główną podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda. Jest to dobrowolne, ale niezbędne do zainicjowania odpowiedniej usługi.


W szczególności Twoje dane osobowe są niezbędne do takich czynności jak zawarcie umowy (co następuje w wyniku złożenia zamówienia), wysłanie zamówionego towaru czy wystawienie faktury. Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu z Tobą w związku z realizacją zamówienia oraz w związku z obsługą procesu ewentualnej reklamacji.


Po zawarciu umowy możemy przetwarzać Twoje dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgłoszone przed zawarciem umowy.


Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, Twoje dane osobowe możemy przetwarzać również w celach marketingowych, to jest w celu informowania Cię o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora.


Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, możemy przetwarzać Twoje dane również w celu profilowania prezentowanych i przesyłanych treści marketingowych oraz automatycznego proponowania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.


W przypadku wyrażenia tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się poprzez automatyczne wykorzystanie danych zbieranych za pośrednictwem adresu IP, plików cookies, Google Analytics oraz danych przesyłanych automatycznie przez Twoją przeglądarkę internetową, aby jak najlepiej dostosować prezentowane i przesyłane treści do Twoich potrzeb oraz ułatwić poruszanie się po serwisie (np. automatyczne uzupełnianie danych w polach formularzy na stronie).


Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@alexandrak.co


W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia danej usługi, do której wymagana jest Twoja zgoda, nie będziemy mogli wykonać tej usługi.


Twoje dane możemy przetwarzać również ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes (np. obrona przed roszczeniami), a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów podatkowych.

 1. PLIKI COOKIE

Strona ALEXANDRAK.CO wykorzystuje pliki cookies.


Pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednak niektóre informacje zapisane w plikach „cookies” (np. dotyczące preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku serwisów internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Takie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie automatycznego proponowania rozwiązań, o których mowa powyżej.


Szczegóły dotyczące plików cookies zawiera POLITYKA PLIKÓW COOKIES.


 1. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE DANE?

Dane osobowe podane przez Państwa po zrealizowaniu zamówienia mogą być przechowywane przez czas niezbędny do przetworzenia i rozliczenia zrealizowanego zamówienia, świadczenia usług związanych z obsługą konta (w przypadku rejestracji w serwisie) oraz dostarczania zamówionych informacji marketingowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych lub złożenie skutecznego sprzeciwu oznacza, że ​​nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w zakresie objętym cofniętą zgodą lub skutecznym sprzeciwem.


Twoje dane osobowe możemy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wybraną usługą.


 1. ODBIORCY DANYCH

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Możemy to jednak zrobić, jeśli zawrzemy z danym podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zanim to zrobimy, musimy upewnić się, że podmiot ten gwarantuje spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych. Twoje dane osobowe możemy również przekazywać współpracującym z nami podmiotom (np. kancelariom prawnym), jeżeli będzie to niezbędne w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, np. w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Możemy również przekazać Twoje dane właściwemu organowi państwowemu, jeżeli zwróci się o to organ, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


W celu realizacji zamówienia dane mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym dla nas usługi dostawy oraz podmiotom utrzymującym systemy informatyczne, z których korzystamy (np. administrujące naszą stroną internetową). Przekazane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia lub przekazania Ci informacji marketingowych – w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie.


Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że przekazanie to będzie wynikało ze zautomatyzowanego przetwarzania danych, na które wyraziłeś zgodę; w tym ostatnim przypadku Administrator upewni się, że usługa, z której korzysta, spełnia wymagania wynikające z przepisów RODO.

 1. TWOJE PRAWA

RODO znacznie rozszerza zakres Twoich praw.


Prawo dostępu do danych osobowych


Masz prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, które przetwarzamy w związku z następującymi problemami:


jakie są cele przetwarzania danych osobowych;

jakie są kategorie odpowiednich danych osobowych;

kto jest odbiorcą/kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej (w tym przypadku masz prawo otrzymać informację o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem) ;

jaki jest przewidywany okres przechowywania Twoich danych osobowych lub jakie są kryteria ustalania tego okresu;

dodatkowe informacje dotyczące prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

dodatkowe informacje dotyczące prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane w procesie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz jakie są zasady podejmowania tych decyzji oraz jakie jest znaczenie i konsekwencje takiego przetwarzania;

Masz prawo zażądać kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.


Prawo do wycofania zgody

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że cofnięcie zgody będzie dotyczyć tylko tych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.


Prawo do sprostowania


Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia w razie potrzeby. Należy niezwłocznie powiadomić Administratora, jeśli te dane ulegną zmianie, a Administrator je poprawi.


Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)


Masz prawo do usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach:


dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora;

cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

złożyłeś wniosek lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu (patrz poniżej)

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

Oznacza to, że Administrator usunie dane, jeśli nie będzie już podstaw do ich dalszego przetwarzania.


Prawo do ograniczenia przetwarzania


Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Możesz żądać od Administratora zaprzestania przetwarzania określonych typów danych lub zaprzestania ich przetwarzania w określony sposób, jeżeli:


Twoje dane osobowe są nieprawidłowe;

przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem;

Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (patrz poniżej).

 

Prawo do przenoszenia danych


Masz prawo otrzymać dane osobowe, które przetwarzamy. W takim przypadku Administrator prześle kopię plików z tymi danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym komputerowo formacie, tak abyś mógł je przenieść do innego podmiotu. Możesz również zwrócić się do Administratora z prośbą o przesłanie plików bezpośrednio temu innemu podmiotowi.


Prawo do sprzeciwu


Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na to, że znajdujesz się w szczególnej sytuacji. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie mogą być już przetwarzane w takich celach.


Prawo do złożenia reklamacji


W przypadku uznania, że ​​przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Administrator zachęca do kontaktu w pierwszej kolejności i podjęcia wspólnej próby wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałej sytuacji. Uprzejmie prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem e-mail contact@alexandrak.co


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Administrator może ją zmienić. Administrator poinformuje Cię o zmianach wprowadzonych w Polityce Prywatności.


 


Polityka Cookie


wygodny. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi


minął, „okres życia” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikalny numer lub inny


wartość. Podobnie jak większość witryn internetowych, używamy plików cookie do różnych celów, aby poprawić Twoje


doświadczenia online, do celów analitycznych i marketingowych, ale w szczególności używamy plików cookie na stronie


Witryna internetowa w następujących celach:


 1. Cele analityczne: Używamy plików Cookies do analizy aktywności Użytkownika w celu poprawy

Strona internetowa.


 1. Twoje preferencje: Używamy plików cookie do przechowywania niektórych preferencji użytkownika w naszej Witrynie.

Na przykład, możemy przechowywać ostatnie wyszukiwania, które przeprowadziłeś w pliku cookie, tzw


abyśmy mogli umożliwić Ci łatwe powtórzenie tych wyszukiwań po powrocie do naszej Witryny.


Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie Twojej przeglądarki do czasu


opuszczasz Witrynę.


Trwałe pliki cookie pozostają w pliku cookie Twojej przeglądarki znacznie dłużej (choć w jaki sposób


długo będzie zależeć od czasu życia konkretnego pliku cookie). Kiedy używamy sesyjnych plików cookie do śledzenia


całkowitą liczbę odwiedzających naszą Stronę Internetową, odbywa się to na podstawie anonimowych danych zbiorczych (np


pliki cookie same w sobie nie zawierają żadnych danych osobowych). W tym celu możemy również stosować pliki cookie


zapamiętujemy Twój komputer, gdy jest używany do powrotu do Witryny, aby pomóc Ci dostosować


Doświadczenie w sieci alexandrak.co. Możemy powiązać dane osobowe z plikiem cookie w


te przypadki. Skorzystaj z opcji w swojej przeglądarce internetowej, jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie


lub jeśli chcesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie. Możesz łatwo


usuń wszelkie pliki cookie, które zostały zainstalowane w folderze plików cookie Twojej przeglądarki. Na przykład,


Nasza strona korzysta z plików cookie. dalszego korzystania z serwisu bez zmiany domyślnej przeglądarki internetowej,


Użytkownik wyraża zgodę na Politykę Prywatności Alexandrak.


Pliki cookies wykorzystywane są przez ALEXANDRAK.CO wyłącznie w celu tworzenia statystyk i


administrowania serwisem i nie są wykorzystywane w celach reklamowych ani przekazywane do serwisu osoby trzecie.


Użyty poniżej termin „cookie” odnosi się do plików cookie i podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie


2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r., oraz


w sztuce. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.


przedmiot. 1800, z późniejszymi zmianami. D.). Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w


komputera lub urządzenia mobilnego podczas korzystania ze stron internetowych. Cookies mogą zawierać nazwę


stronę internetową, z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.


„Pliki cookie” to informacje tekstowe, które witryna internetowa przekazuje na dysk twardy użytkownika


dysku lub innego sprzętu do przeglądania stron internetowych w celu prowadzenia dokumentacji. Pliki cookie pozwalają


Witrynę, aby zapamiętać ważne informacje, które ułatwią Ci korzystanie z witryny

wygodny. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi


minął, „okres życia” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikalny numer lub inny


wartość. Podobnie jak większość witryn internetowych, używamy plików cookie do różnych celów, aby poprawić Twoje


doświadczenia online, do celów analitycznych i marketingowych, ale w szczególności używamy plików cookie na stronie


Witryna internetowa w następujących celach:


 1. Cele analityczne: Używamy plików Cookies do analizy aktywności Użytkownika w celu poprawy

Strona internetowa.


 1. Twoje preferencje: Używamy plików cookie do przechowywania niektórych preferencji użytkownika w naszej Witrynie.

Na przykład, możemy przechowywać ostatnie wyszukiwania, które przeprowadziłeś w pliku cookie, tzw


abyśmy mogli umożliwić Ci łatwe powtórzenie tych wyszukiwań po powrocie do naszej Witryny.


Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie Twojej przeglądarki do czasu opuszczasz Witrynę.


Trwałe pliki cookie pozostają w pliku cookie Twojej przeglądarki znacznie dłużej (choć w jaki sposób


długo będzie zależeć od czasu życia konkretnego pliku cookie). Kiedy używamy sesyjnych plików cookie do śledzenia


całkowitą liczbę odwiedzających naszą Stronę Internetową, odbywa się to na podstawie anonimowych danych zbiorczych (np pliki cookie same w sobie nie zawierają żadnych danych osobowych). W tym celu możemy również stosować pliki cookie zapamiętujemy Twój komputer, gdy jest używany do powrotu do Witryny, aby pomóc Ci dostosować


Doświadczenie w sieci alexandrak.co. Możemy powiązać dane osobowe z plikiem cookie w


te przypadki. Skorzystaj z opcji w swojej przeglądarce internetowej, jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie


lub jeśli chcesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie. Możesz łatwo


usuń wszelkie pliki cookie, które zostały zainstalowane w folderze plików cookie Twojej przeglądarki. Na przykład,

jeśli używasz Eksploratora Microsoft Windows:


 1. Otwórz „Eksplorator Windows”

 1. Kliknij przycisk „Wyszukaj” na pasku narzędzi

 1. Wpisz „cookie” w polu wyszukiwania „Foldery i pliki”

 1. Wybierz „Mój komputer” w polu „Szukaj”.

 1. Kliknij „Wyszukaj teraz”

 1. Kliknij dwukrotnie znalezione foldery

 1. „Wybierz” dowolny plik cookie

 1. Naciśnij przycisk „Usuń” na klawiaturze

Jeżeli nie korzystasz z Eksploratora Microsoft Windows, powinieneś zaznaczyć opcję „cookies” w oknie.


Funkcja „Pomoc” w celu uzyskania informacji, gdzie znaleźć folder z plikami cookie.


Jeśli wyłączysz wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji tego strona internetowa.


Pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można kierować na adres e-mail na adres contact@alexandrak.co.

×

AXK