REGULAMIN - ALEXANDRA K

REGULAMIN

SPRZEDAŻ W SKLEPIE INTERNETOWYM ALEXANDRA K.

Sklep internetowy działający pod adresem www.alexandrak.co jest platformą obsługiwaną przez Aleksandrę Kościkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz z siedzibą w Krakowianach przy ul. Młynowa 57, 05-831. NIP: 9512172074, REGON: 142563470.

SŁOWNICZEK:

Sklep internetowy – platforma internetowa, z której Spółka ma prawo korzystać, dostępna pod adresem www.alexandrak.co i umożliwiająca Użytkownikowi składanie zamówień.

 

Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz wypełniany przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do funkcjonalności E-sklepu polegający na złożeniu zamówienia na produkty oferowane w E-sklepie.

 

Firma - Aleksandra Kościkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz z siedzibą w Młynowa 57, Krakowiany NIP 9512172074, REGON 142563470,

 

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której prezentowane są informacje o produkcie.

 

Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Warunki realizacji zamówienia Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.alexandrak.co.

 

W koszyku Użytkownik wskazuje:

 

 1. a) zamawiane produkty,

 

 1. b) adres, na który ma być dostarczony przedmiot zamówienia oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,
 2. c) adres e-mail, na który ma zostać wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia,
 3. d) sposób dostawy,
 4. e) sposób płatności,

Procedura składania zamówienia zawiera instrukcje:

 

 1. a) wybór produktu,

 

 1. b) wybór opcji dostawy,
 2. c) wybór formy płatności,
 3. d) potwierdzenie zamówienia.Po złożeniu zamówienia Spółka przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia wraz z odpowiednią informacją o zamówieniu. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty. Z tą chwilą umowę pomiędzy Spółką a Użytkownikiem uważa się za zawartą.

Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu jako adres dostawy.

W przypadku braku dostępności zamówionego produktu Spółka poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Spółka może zaproponować Użytkownikowi:

(a) anulowania zamówienia w całości (w przypadku wybrania tej opcji przez Użytkownika Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),

 

 1. b) anulowanie części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (jeżeli Użytkownik wybierze tę opcję, zamówienie zostanie zrealizowane częściowo, ale Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji pozostałej części zamówienia ),
 2. c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji dla części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie ustalonym terminie (w przypadku wybrania przez Użytkownika tej opcji produkty składające się na zamówienie zostaną wysłane w kilku osobnych przesyłkach, a Użytkownik nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka przesyłek).

 

Wybór jednej z opcji wymienionych w ust. 8 a-c należy do Użytkownika, o czym Użytkownik jest zobowiązany poinformować Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@alexandrak.co.Spółka obowiązana jest dostarczyć rzecz bez wad.

 Jeśli płatność za przedmiot nie zostanie dokonana w ciągu __10__ dni, zamówienie zostanie anulowane.

 Za dzień zapłaty uważa się uznanie rachunku Spółki całą kwotą odpowiadającą wartości zamówienia.

 Kontakt ze Spółką jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@alexandrak.co oraz pod numerem telefonu +48 660 449 477 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

Koszty wykorzystania środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy ponosi Spółka i Użytkownik we własnym zakresie i to nawet jeśli są one wyższe niż zwykle stosowane przy korzystaniu z tego środka komunikacji. (11) Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym.

Ceny produktów

Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego oraz prowadzi sprzedaż w/w produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone są przy produkcie:

(a) zawierają podatek VAT i są podane w PLN;

 

(b) nie zawierają informacji o kosztach wysyłki.

 

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania przez Użytkownika zamówienia.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy towaru oraz formy płatności.

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 Modyfikacja zamówienia

Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu do czasu wysłania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika. Zmiany mogą obejmować anulowanie całości lub części produktów składających się na zamówienie, zmianę adresu dostawy lub zmianę danych do faktury. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli płatność została dokonana z góry, zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia Spółce rezygnacji przez Użytkownika.

Zmiany można dokonać wysyłając e-mail na adres contact@alexandrak.co

 

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Użytkownik ma możliwość dokonania płatności w jeden z następujących sposobów:

 1. a) gotówką przy odbiorze zamówionego produktu, za pobraniem,
 1. b) przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze w ciągu _7__ dni od złożenia zamówienia,
 2. c) płatność online, BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności.

Użytkownik nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

Czas realizacji zamówienia

Spółka może zamieścić w Stronie Produktu informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nadawana będzie przesyłka z przedmiotem zamówienia. Powyższe informacje są orientacyjnym czasem liczonym od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika. Czas realizacji podawany jest z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

Przedmiot zamówienia może zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika według wyboru Użytkownika.

Procedura reklamacyjna

 

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zawiadomienia Spółki o niezgodności dostarczonych produktów z umową w terminie 1 miesiąca od datę stwierdzenia niezgodności.

Spółka ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w ciągu 14 (czternastu) dni i powiadomi Użytkownika o dalszym toku postępowania.

Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Spółce reklamowany produkt lub produkty w celu rozpatrzenia reklamacji. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub ul.Stępińska 22/30, lok 212, 00-739 Warszawa. W takim przypadku Spółka zwróci Użytkownikowi koszt przesyłki na wskazane konto bankowe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanych produktów.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia został dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Spółki za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna). W takim przypadku Spółka zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia za pobraniem lub osobistego odbioru przedmiotu zamówienia przez Użytkownika zwrot kosztów zamówienia nastąpi na zasadach opisanych w § 8 poniżej.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Spółka nie wywiąże się z tego obowiązku, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, Spółka zwróci Użytkownikowi należność lub część należności za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozpatrywanie reklamacji. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takim stosunku do ceny wynikającej z umowy, w jakim pozostaje wartość rzeczy z wadą do wartości rzeczy bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Koszt dostawy reklamowanego produktu pokrywa Spółka.

W przypadku powstania sporu pomiędzy Spółką a Klientem, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację, arbitraż lub komisję reklamacyjną. Procedury te prowadzą Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek Stowarzyszeń Reklamy Rady, które udzielają informacji w tym zakresie.

Warunki zwrotu towaru

Zakupiony towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrotu towaru należy dokonać poprzez zapakowanie towaru pionowo w karton o co najmniej takich samych wymiarach jak karton, w którym Klient otrzymał towar.

minimalne wymiary pudełek, w których wysyłany jest towar do Klienta to:

   550x200x400mm dla dużej torby,

   300x200x150mm w przypadku małej torby.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z jego opakowania w sposób niezgodny z Regulaminem.

Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

Użytkownik może anulować zamówienie, jeżeli produkty z niego składające się nie zostały jeszcze wysłane, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@alexandrak.co.

Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może dokonać zwrotu bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia dowolny produkt zamówiony w E-Sklepie.

Użytkownik, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowa.

Zwracane produkty należy odesłać na adres:

 ADRES DO WYSYŁKI ZWROTNEJ

 

Aleksandra Kościkiewicza

Stępińska 22/30

lok 212

00-739 Warszawa

tel: +48 660449477

 

Zwroty należy odesłać na własny koszt dowolnym kurierem. Nie odbieramy przesyłek z paczkomatów ani punktów odbioru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Zwracane produkty należy odesłać na adres Aleksandra Kościkiewicz ul.

Stępińska 22/30
lok 212
00-739 Warszawa.

 

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest niedozwolone

 Klient w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że ​​po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, w których przedsiębiorca nie ma kontroli;

 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 zawarta w drodze aukcji publicznej;

 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług;

 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

Zwroty dla Użytkowników

Spółka dokona zwrotu należności w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:

(a) anulowanie zlecenia lub jego części (wówczas zwrot odpowiedniej części ceny) opłacony z góry przed jego realizacją,

 

 1. b) zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
 2. c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy Użytkownika.

Firma nie jest zobowiązana do bezpośredniego zwrotu środków Użytkownikowi, jeżeli Użytkownik dokonał płatności za zamówienie przy użyciu cudzego konta bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek zwrotu, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot zostanie dokonany bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.

 

 

Dane osobisteAdministrator danych osobowychUprzejmie informuję, że Aleksandra Kościkiewicz, działająca pod nazwą ALEKSANDRA KOŚCIKIEWICZ, ul. Młynowa nr 57, 05-831 Krakowiany, tel. kontaktowy: +48 660 449 477, adres e-mail: contact@alexandrak.co jest administratorem danych osobowych podanych przez Państwa podczas rejestracji w serwisie oraz składania zamówień, a także uzyskanych w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, którego dokonujesz na podstawie Twojej zgody.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane do podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy, takich jak: realizacja zamówienia, śledzenie statusu zamówień, tworzenie historii zamówień zarejestrowanych użytkowników, wypełnienie faktury oraz innych dokumentów wymaganych w związku z realizacją zamówienia. rejestracja przeprowadzanych transakcji handlowych. Z tego powodu podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji konta lub złożenia zamówienia. Bez podania wymaganych danych wykonanie tych czynności nie będzie możliwe.

Po zawarciu umowy możemy przetwarzać Twoje dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się poprzez zautomatyzowane wykorzystanie danych zbieranych za pośrednictwem Twojego adresu IP, plików cookies, Google Analytics oraz danych przesyłanych automatycznie przez Twoją przeglądarkę internetową w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych i przesyłanych treści do Twoich potrzeb oraz ułatwienia Ci nawigacji w serwisie serwisu (poprzez automatyczne uzupełnianie danych w polach formularzy w serwisie).

Podane przez Ciebie dane mogą być również wykorzystywane do marketingu usług w Internecie, w tym do przekazywania informacji handlowych, jeżeli podając swoje dane osobowe wyraziłeś na to zgodę.

Dane osobowe podane przez Ciebie po zrealizowaniu zamówienia mogą być nadal przechowywane przez czas niezbędny do przetworzenia i obsługi zgłoszeń dotyczących zrealizowanego zamówienia, obsługi konta (w przypadku rejestracji w serwisie) oraz przekazywania informacji marketingowych.

 

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@alexandrak.co.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia określonej usługi, na którą wymagana jest Twoja zgoda, nie będziemy mogli świadczyć tej usługi. 

Twoje dane możemy przetwarzać również ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes (np. obrona przed roszczeniami), a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego.

Odbiorcy danych

W celu realizacji Twojego zamówienia podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi dostawy oraz firmom obsługującym systemy przetwarzania informacji za pomocą których działamy (np. podmiotom prowadzącym naszą stronę internetową). Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia oraz przekazywania Ci informacji marketingowych – o ile wyraziłeś na to zgodę.

 Twoje dane możemy udostępnić właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także naszym doradcom i kontrahentom w celu obrony naszego prawnie uzasadnionego interesu, m.in. w związku z roszczeniami prawnymi.

Prawa, które posiadasz:

W każdej chwili możesz:

wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych;

(wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem)

 

żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;

żądania wglądu w przetwarzane przez nas dane osobowe;

żądania sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;

(jeśli posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne)

 

zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

(np. aby uniemożliwić nam przetwarzanie określonych danych lub podjęcie wobec nich określonych działań)

 

zażądać, abyśmy przenieśli Twoje dane osobowe;

(jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, którymi administrujemy)

 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

(ze względu na Twoją szczególną sytuację lub wbrew stosowaniu marketingu bezpośredniego)

 

8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

(jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o przetwarzaniu danych osobowych)

Informacje kontaktowe


Z powyższych praw możesz skorzystać w szczególności poprzez wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na podany adres e-mail. Zachęcamy również do kontaktu w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości pod adresem e-mail: contact@alexandrak.co

Biuletyn Informacyjny

Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera (Newsletter) Sklepu Internetowego.

Użytkownik będzie otrzymywać Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przekazywanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 9 powyżej.

 

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej do niego wiadomości e-mail zawierającej Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.alexandrak.co i wejściu na stronę Newsletter.ALEXANDRA K Warunki subskrypcji Newslettera.

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) w celu ustalenia 

zasady realizacji abonamentu oraz prawa i obowiązki abonenta i usługodawcy.


Warunki regulacyjne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

usługodawca – Aleksandra Kościkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą.

Aleksandra Kościkiewicza

 

 1. Młynowa 57, 05-831 Krakowiany

 

tel. +48 660449477,

 

adres e-mail: contact@alexandrak.co

 

zwana dalej również: Alexandra K lub administrator danych newsletter – informacja wysyłana okresowo na adres e-mail podany podczas rejestracji w bazie danych

 

abonenci,

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie.

 

o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o

 

swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 

Ochrona danych),abonent – ​​osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

 

podmiot prawny, który zamówił usługę subskrypcji newslettera,subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera drogą elektroniczną,rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wpisaniu do bazy danych adresów e-mail subskrybentów, niezbędnych do realizacji tej usługi,cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane

 

przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych,

 

wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Serwisu

 

stronie usługodawcy.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi

 

biuletyn ALEXANDRA K

 

Korzystanie z usługi newsletter ALEXANDRA K jest dobrowolne i bezpłatne.

Możliwość zarejestrowania się w bazie subskrybentów i otrzymywania newslettera dostępna jest dla każdego internauty zainteresowanego tą usługą.

Przed skorzystaniem z usługi newslettera ALEXANDRA K osoba zapisująca się do jej usługi

dokonując subskrypcji oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności ALEXANDRA K.

 

W ramach usługi newslettera subskrybentów będą przesyłane w szczególności informacje

informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

elektronicznie. Podając swój adres e-mail i akceptując jego postanowienia

 

Regulaminu, subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

 

drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Usługodawca w ramach usługi newsletter może w szczególności przesyłać informacje

z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym informacje o nowościach, promocjach

 

lub promocji produktów oferowanych przez ALEXANDRA K.

 

po otrzymaniu adresu e-mail abonenta, usługodawca prześle na podany adres

adres e-mail e-mail autoryzacyjny. Po autoryzacji abonent może

 

otrzymywać biuletyn ALEXANDRY K na e-mail.

 

Osoba, która zamawiając subskrypcję newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała ww

adresu e-mail osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność

 

wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone usługodawcy w przypadku wysuwania przez niego jakichkolwiek roszczeń

 

przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy.

 

Abonent może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji i tym samym zrezygnować

wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych poprzez kliknięcie w link o treści

 

„Usuń mnie z listy” dostępnego w wiadomości wysłanej w celu autoryzacji e

 

adres e-mail osoby zainteresowanej zapisem do newslettera

 

Usługodawca zastrzega, że ​​na te adresy e-mail nie będzie przesyłany newsletter

z którego nastąpił zwrot wiadomości wysłanej z wyrażoną wolą rezygnacji.

 

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektronicznąUsługodawca będzie przesyłał informacje do subskrybentów za pośrednictwem newslettera

dotyczących promocji, nowości i akcji specjalnych prowadzonych przez ALEXANDRA K i

 

ciekawostki i informacje związane z branżą i działalnością ALEXANDRA K.

 

Za pośrednictwem newslettera nie będą przekazywane Użytkownikom żadne treści o charakterze bezprawnym

treści niezgodne z prawem.Warunki świadczenia usług drogą elektronicznąDo korzystania z usługi newsletter niezbędne jest zachowanie poniższych minimalnych warunków technicznych

 

warunki techniczne: dostęp do sieci Internet, dowolna przeglądarka internetowa oraz aktywna i poprawnie skonfigurowana

 

poprawnie skonfigurowany e-mail.Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Kościkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą.

działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kościkiewicz, ul. Młynowa 57, 05-831 Krakowiany.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz informacje

o prawach osoby, której dane dotyczą, a także inne informacje istotne z punktu widzenia

 

zasady ochrony danych osobowych dostępne są w KLAUZULI INFORMACYJNEJ oraz w

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI dostępna na stronie www.alexandrak.co.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych w postaci adresu e-mail subskrybenta serwisu

newslettera stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania

 

umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera, której stroną jest usługodawca a

 

abonent.

 

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe subskrybenta newslettera również w związku z

prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

usługi elektronicznego newslettera, w celu jej realizacji. Po rozwiązaniu umowy dane osobowe

 

zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że administrator ma do tego prawo

 

dalszego ich przetwarzania na innej podstawie prawnej, w szczególności ze względu na

 

realizacja roszczeń prawnych.

 

Administrator danych nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów e-mail

adresów poczty elektronicznej podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi serwisowe w zbiorze

 

zbiór adresów, o których mowa.

Prawo do sprzeciwu

 

Subskrybent newslettera ma prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Marketing bezpośredni.

 

Z prawa sprzeciwu można skorzystać poprzez przesłanie administratorowi danych a

wiadomość na adres contact@alexandrak.co.

 

Skorzystanie z prawa sprzeciwu powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

usługa biuletynu elektronicznego.VII. Procedura reklamacyjnaWszelkie reklamacje związane z usługą newslettera należy zgłaszać do ALEXANDRA K na adres e-mail: contact@alexandrak.co.

 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis zaistniałej sytuacji

 

rozważane, jak również wskazanie oczekiwanego rozwiązania. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie

 

14 dni od dnia ich otrzymania przez usługodawcę. Skutki rozpatrzenia reklamacji będą

 

wysłane na adresy e-mail, z których wysłano powiadomienie.VIII. Odpowiedzialność usługodawcyUsługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji newslettera

 

spowodowany:

 

dzieła Boga,

awaria spowodowana przez abonenta lub nieprawidłowości w systemie informatycznym abonenta,

jakość połączenia (połączenia) abonenta z Internetem,

awarie sprzętu dostawców Internetu abonenta.

VIII. Postanowienia końcoweUsługodawca ma prawo w każdej chwili dokonać zmian, modyfikacji lub zaprzestać świadczenia

wysyłanie newslettera bez uprzedzenia.

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne

regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

ALEXANDRA K zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu poprzez zamieszczenie ogłoszenia

zaktualizowaną wersję na stronie internetowej www.alexandrak.co, w takim przypadku

 

Usługodawca prześle abonentowi na podany adres zaktualizowaną wersję regulaminu

 

adres e-mail. Jeżeli abonent nie akceptuje zmian, może to zrobić

 

zrezygnować z otrzymywania newslettera w sposób wskazany w Dziale II ust. 8. Regulaminu. Jeśli w ciągu

 

14 dni licząc od dnia wysłania Abonentowi aktualnej wersji regulaminu nie

 

rezygnacji z newslettera przyjmuje się, że subskrybent zaakceptował regulamin w wersji zaktualizowanej z dniem 14 licząc od dnia wysłania subskrybentowi zaktualizowanej wersji.

 

zaktualizowaną wersję na 14 dzień licząc od dnia jej wysłania. 4.

 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.alexandrak.co i wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

11 Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza, że ​​produkty te są dostępne w Magazynie i że zamówienie może zostać zrealizowane, a Użytkownik jest każdorazowo informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia .

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są wykorzystywane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm.).

4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w §11 ust. 7 Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie www.alexandrak.pl. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Regulaminu.

 

 1. Ważnymi przesłankami, na podstawie których Spółka może dokonać zmiany regulaminu w sposób opisany w § 11 ust. 7 są:

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa

anulowanie przez Spółkę wysyłki produktów zamówionych przez Użytkowników za pośrednictwem jednego lub większej liczby kanałów dystrybucji

wprowadzenie przez Spółkę nowego kanału dystrybucji produktów zamawianych przez Użytkownika

zmiana danych teleadresowych Spółki, powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie

anulowania przez Spółkę możliwości świadczenia usługi newsletter opisanej w § 10 Regulaminu

anulowanie, zmiana lub wprowadzenie przez Użytkownika nowej formy płatności za produkty

zmiany adresów e-mail do kontaktu ze Spółką

zmiana struktury koszyka zamówienia złożonego przez Użytkownika opisana w § 1 ust. 2 Regulaminu

wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi niż Spółka za zgodą Użytkowników.

Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn wskazanych w §11 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie, w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w E -sklep. W stosunkach pomiędzy Użytkownikami a Spółką zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili powstania zobowiązania.

Administrator danych osobowychInformuję, że Aleksandra Kościkiewicz działająca pod nazwą ALEKSANDRA

 

KOŚCIKIEWICZ, ul. Młynowa 57, 05-831 Krakowiany, tel. kontaktowy: +48 660 449 477, adres e-mail: contact@alexandrak.co jest administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie podczas rejestracji w serwisie oraz podczas składania zamówień, a także uzyskanych w drodze zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie Twojej zgody.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danychPodane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystane do podjęcia niezbędnych działań

 

w celu wykonania umowy, takich jak dostarczenie zamówienia, śledzenie statusu zamówienia,

 

tworzenie historii zamówień zarejestrowanych użytkowników, wypełnianie faktury i inne

 

dokumenty wymagane w związku z rejestracją prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego powodu

 

z tego powodu podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rejestracji

 

konto lub złożyć zamówienie. Bez podania wymaganych danych wykonanie tych czynności nie będzie możliwe

 

będzie możliwe.

 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzane będą również Twoje dane osobowe

 

w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się poprzez

 

zautomatyzowanego wykorzystywania danych zbieranych za pośrednictwem adresu IP, plików cookies,

 

Google Analytics i dane przesyłane automatycznie przez Twoją przeglądarkę

 

przeglądarki internetowej w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych i przesyłanych treści do Twoich potrzeb

 

Twoich potrzeb i ułatwienia Ci nawigacji w serwisie (np

 

uzupełniania danych w polach formularzy na stronie).

 

Podane przez Ciebie dane mogą być również wykorzystane w celach marketingowych

 

usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym dostarczania informacji handlowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę

 

przy podawaniu danych osobowych.

 

Dane osobowe podane przez Państwa po zrealizowaniu zamówienia mogą być dalej przechowywane

 

przez czas niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia wniosków o zrealizowanie

 

zamówienia, obsługi konta (w przypadku rejestracji w serwisie

 

witryna) oraz dostarczanie zamówionych informacji marketingowych.

 

W celu realizacji zamówienia podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom

 

zajmujących się świadczeniem usług doręczania przesyłek oraz firmom prowadzącym działalność

 

systemy przetwarzania informacji, za pomocą których działamy (np

 

nasza strona internetowa). Przekazanie danych przez nas nastąpi wyłącznie w celu realizacji

 

zamówienia oraz w celu przekazywania informacji marketingowych – jeśli wyraziłeś na to zgodę.

 

Twoje dane możemy udostępnić właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie art

 

obowiązujących przepisów prawa, a także naszym doradcom i kontrahentom w celu obrony

 

nasze uzasadnione interesy, na przykład w związku z roszczeniami prawnymi.

 

Prawa, które posiadasz

W każdej chwili możesz:

 

1) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych;

 

(wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem)

 

2) żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;

 

3) żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

 

4) żądania sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;

 

(jeśli posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne)

 

5) żądania ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych;

 

(np. aby uniemożliwić nam przetwarzanie określonych danych lub podjęcie wobec nich określonych działań)

 

6) żądania przeniesienia przez nas Twoich danych osobowych;

 

(jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, którymi administrujemy)

 

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

 

(jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane bezpodstawnie)

 

8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

(jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o przetwarzaniu danych osobowych)

 

Informacje kontaktowe:

 

Z powyższych praw możesz skorzystać w szczególności poprzez wypełnienie formularza

 

podany poniżej i przesłanie go na podany adres e-mail. Zachęcamy również do kontaktu

 

w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości pod następującym adresem e-mail: contact@alexandrak.co

PROMOCJE

Ogólne zasady promocji i kodów rabatowych:

 1. Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi promocjami w serwisie
 1. Kody rabatowe dotyczą i mogą być używane tylko na Alexandra K. Torby z kolekcji kolaboracyjnych nie będą objęte rabatem z kodami.

 

  ×

  AXK